Sample news 8

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải Nghệ An (gọi tắt là Công ty Trung Hải) được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác quặng thiếc tại khu vực Phá Líu, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND.TN ngày 23/6/2011, diện tích 2,7 ha, thời hạn 05 năm.

Trong quá trình hoạt động khoáng sản, Công ty Trung Hải đã thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản, được Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2261/BTNMT-ĐCKS ngày 08/6/2015, được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 23/6/2015. Trên cơ sở đó, Công ty Trung Hải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác theo trữ lượng được phê duyệt.

Qua rà soát, kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hải cho thấy khu vực mỏ nêu trên được Sở Giao thông vận tải cho ý kiến tại văn bản số 697/SGTVT-KH.TH ngày 25/5/2011 (nằm ngoài phạm vi an toàn hành lang giao thông), UBND huyện Quỳ Hợp thống nhất cấp phép tại văn bản số 289/UBND-TNMT ngày 27/5/2011, UBND xã Châu Hồng thống nhất cấp phép tại văn bản số 22/UBND-ĐC ngày 01/6/2011, Sở Công thương cho ý kiến tại văn bản số 201/SCT.KTAT- MT, ngày 29/6/2015, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo, phục hồi môi trường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 31/7/2015.

Thực tế khu vực mỏ gần với tuyến đường tỉnh lộ 532, vì vậy trong quá trình khai thác, tập kết và vận chuyển khoáng sản, đã và đang làm ảnh hưởng đến người dân và phương tiện khi tham gia giao thông qua tuyến đường này và ảnh hưởng đến một số hộ dân đang sinh sống gần khu vực mỏ.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành liên quan và UBND huyện Quỳ Hợp, UBND xã Châu Hồng đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác đá xây dựng của Công ty Trung Hải tại khu vực mỏ nêu trên, đảm bảo việc thăm dò, khai thác tại khu vực mỏ đúng theo quy định của pháp luật.